Historie

Československá endokrinologická společnost (ČsES) vznikla na přelomu let 1937 a 1938. Dne 8. prosince 1937 se v posluchárně interní kliniky prof. Pelnáře v Praze konala informační schůze zakládajících členů ČsES svolaná prof. Josefem Charvátem. Ustanovující Valná hromada se sešla 1. února 1938 a bylo zvoleno předsednictvo ČsES v čele s předsedou prof. Josefem Charvátem.

Při konstituování Československé lékařské společnosti J.E. Purkyně (ČLS JEP) v roce 1951 se ČsES stala sekcí této společnosti a je jí dosud.

K významným endokrinologickým akcím konaným v 50. a 60. letech patří: 1958, Brno – celostátní endokrinologický sjezd „O hypofýze”, 1962, Ostrava – celostátní konference „O nadledvinách”, 1965 – sympozium „O endemické strumě a průvodních chorobách”.

V roce 1969 na základě zákona o federálním uspořádání ČSSR vznikají samostatné společnosti, zůstávají součástí Čs. lékařské společnosti JEP, tedy Česká endokrinologická společnost (ČES) a Slovenská endokrinologická společnost (SES).

V čele České endokrinologické společnosti stanul předseda prof. J. Charvát s vědeckým sekretářem prof. V. Schreiberem. Ustanovující schůze Slovenské endokrinologické společnosti se konala 27.3.1969 v Bratislavě a byl zvolen výbor v čele s předsedou doc. J. Podobou a vědeckým sekretářem MUDr. B. Lichardusem.

ČsES pořádala od r. 1969 řadu významných celostátních odborných akcí, z nichž jsou nejvýznamnější od roku 1978 každoročně konané Endokrinologické dny. I po rozdělení Československa 1.1.1993 jsou pořádány dále Českou endokrinologickou společností a Slovenskou endokrinologickou společností střídavě v Čechách a na Slovensku.

K dalším významným endokrinologickým akcím patří Postgraduální endokrinologické kurzy, které byly nejprve pořádány každý druhý rok Endokrinologickým ústavem ve spolupráci s ČES nejprve v Třešti, v r. 2000 v Praze a od roku 2002 jsou organizovány ČES v Hradci Králové.

Česká endokrinologická společnost je členem European Society of Endocrinology (ESE). V roce 2004 se v Praze konal 3rd EFES Regional Czech-Hungarian-Polish-Romanian-Slovak Regional Postgraduate Course in Endocrinology a v roce 2010 12th European Congress of Endocrinology.

Předsedové ČsES a ČES

  • prof. MUDr. Josef Charvát, DrSc.
  • doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc.
  • prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.
  • prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
  • prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.