Doporučení pro prevenci, časný záchyt a léčbu tyreopatií v těhotenství [NOVELIZACE 9/2023]

Vypracoval: Jan Jiskra | Schváleno členy výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP na zasedání dne 5. 9. 2023

Neléčené funkční tyreopatie mají negativní vliv na průběh těhotenství. Zejména jsou spojeny se zvýšenou incidencí potratů, předčasných porodů a dalších komplikací v těhotenství a mohou se podílet na opoždění psychomotorického vývoje dítěte. Proto je v graviditě žádoucí jejich včasný záchyt a léčba.

1) Suplementace jodem

U všech těhotných a kojících žen, kromě těch, které aktuálně mají hypertyreózu, se doporučuje plošná suplementace jodem v dávce 150-200 μg elementárního jodu denně nad rámec běžného příjmu v potravě. Toho lze dosáhnout přípravky s přesně definovaným obsahem jodu (tablety s jodem, potravinové doplňky s minerály a vitaminy pro těhotné). Nadměrný přísun jodu (>500 μg denně) je nežádoucí zejména z důvodu hrozící hypotyreózy plodu.

2) Screening

Na základě výsledků pilotního projektu „Časný záchyt tyreopatií v těhotenství“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009643 realizovaného v letech 2019-2022 ve spolupráci NSC ÚZIS ČR, ČES ČLS JEP, ČGPS ČLS JEP, SSG ČR a ČSKB ČLS JEP došlo ke konsenzu zainteresovaných odborných společností, zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR na implementaci plošného screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství s plánovaným zahájením od roku 2024. Metodiku realizace screeningového testu a další péči upravuje Věstník MZ ČR 11/2023, str. 123-133 Věstník MZ ČR 11/2023 (mzcr.cz).

3) Léčba funkčních tyreopatií v graviditě

Základní strategie léčby levotyroxinem při záchytu hypotyreózy, izolované hypotyroxinémie či pozitivních tyreoidálních protilátek je v tabulce 1 tohoto dokumentu a podrobně ji upravuje Metodika realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství, která je uvedena ve Věstníku MZ ČR 11/2023 v tabulce 1 na str. 126 Věstník MZ ČR 11/2023 (mzcr.cz).

Základní strategie léčby tyreotoxikózy v graviditě je v tabulce 2 tohoto dokumentu a podrobněji ji upravuje Doporučení ČES ČLS pro léčbu tyreostatiky v graviditě − endokrinologie.cz

4) Nově diagnostikovaný uzel a/nebo strumy palpačně nebo na ultrazvuku (UZ)

Při palpačním nálezu uzlu a/nebo uzlu >1 cm na UZ v graviditě je nutné vyšetření endokrinologem bez zbytečných odkladů. U drobných uzlů ≤1 cm, které nejsou UZ hodnoceny jako vysoce rizikové, lze odložit další vyšetření po porodu. Diagnostika se neliší od běžné populace a zahrnuje klinické vyšetření, krevní test na TSH a UZ stratifikaci rizika podle některé z klasifikací (EU-TIRADS, ACR-TIRADS, ATA, ČES ČLS JEP), která určí uzly vhodné pro aspirační biopsii/cytologie tenkou jehlou (FNAC). Je-li podezření na medulární karcinom, má být vyšetřen kalcitonin v séru. Další postup závisí na výsledku FNAC (tabulka 3).

4) Ženy po tyreoablaci pro diferencovaný karcinom na supresní léčbě

Cílový TSH je v graviditě stejný jako prekoncepčně a kontroluje se každé 4 týdny do 20. a 1x v 26.–32. týdnu gravidity. Nejsou-li biochemické ani strukturální známky choroby před graviditou, UZ ani vyšetření tyreoglobulinu se v těhotenství nedoporučuje.

5) Papilární mikrokarcinom pod aktivním dohledem

U žen s papilárním mikrokarcinomem diagnostikovaným před těhotenstvím, které nebyly operovány a jsou pod aktivním dohledem, se doporučuje UZ v každém trimestru a v případě progrese postupovat podle tabulky 3.