Schůze Výboru ČES (listopad 2021)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 9. 11. 2021
Schůze Výboru ČES (listopad 2021)

Přítomní členové výboru (bez titulů podle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Vrbíková
Omluvení členové výboru (bez titulů podle abecedy): Šumník, Vlček, Weiss
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová, Stejskal

Jednání vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program jednání dne 9. 11. 2021.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 7. 9. 2021.
 3. Výbor zahájil jednání o strategii komplexní péče o jedince s poruchou pohlavní identity v dětství a dospívání. Doc. Šnajderová, doc. Zapletalová a prof. Lebl přednesli stručná stanoviska k této problematice. Pracovní skupina ve složení doc. Šnajderová, prof. Lebl, prof. Šumník, MUDr. Weiss, doc. Zapletalová a dr. Neumann vypracuje oficiální stanovisko, které bude odesláno výboru sexuologické společnosti.
 4. Prof. Čáp informoval o přípravě IX. Hradeckého postgraduálního kurzu v endokrinologii, který se uskuteční 12. - 14. 5. 2022 v Hradci Králové. Výbor rozhodl, že programový výbor bude shodný s programovým výborem 44. Endokrinologických dnů v Brně.
 5. Členové výboru přednesli návrhy lokalit pro konání Endokrinologických dnů v roce 2022 (Ostrava, Znojmo, Zlín, Liberec). Místo bude definitivně určeno na příští schůzi výboru, případně hlasováním per rollam.
 6. Doc. Šnajderová informovala o Specifickém léčebném programu pro Brevactid 1500 a 5000 IU a LHRH. Počty požadovaných balení budou pro jednotlivá pracoviště dodatečně upřesněny.
 7. Výbor hlasováním odsouhlasil změnu pravidel a podmínek soutěže ČES ČLS JEP o nejlepší publikace, které budou zveřejněny na webových stránkách.
 8. Výbor nominoval prof. Hánu jako zástupce ČES ČLS JEP na plenární schůzi KLPK dne 16. 12. 2021 v 14.30 ve velkém sále Lékařského domu v Sokolské.
 9. Doc. Ježková informovala o nových webových stránkách ČES ČLS JEP. Výbor prostřednictvím doc. Ježkové připraví oficiální děkovný dopis dosavadnímu administrátorovi stránek.
 10. Prof. Kršek a doc. Ježková informovali o jednání se zástupci časopisu DMEV. Na příští schůzi výboru bude projednán návrh na založení stručné sekce aktualit ČES ČLS JEP v každém čísle časopisu DMEV.
 11. Výbor odsouhlasil rozeslání pozvánky na 3. ročník semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství (8. 12. 2021 od 13,00, Emauzy, Vyšehradská 320/49, Praha 2) e-mailem všem členům ČES ČLS JEP.
 12. Výbor schválil zveřejnění vyhlášení výběrového řízení VZP ČR pro ambulanci v oboru endokrinologie a diabetologie pro okres Rakovník na stránkách ČES ČLS JEP.
 13. Výbor rozhodl o konání voleb do Výboru a Revizní komise ČES ČLS JEP na volební období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. U členů, kteří uvedli svoji emailovou adresu, proběhnou volby elektronicky, u ostatních korespondenčně. Návrh kandidátů bude probíhat od 19. 11. 2021 do 28. 11. 2021. Do 5. 12. 2021 připraví volební komise kandidátní listiny do Výboru a Revizní komise. Vlastní volby se uskuteční od 10. 12. 2021 do 19. 12. 2021. Výbor zvolil členy volební komise: MUDr. Ivan Raška, Ph.D. (předseda), MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D. (člen) a MUDr. Jitka Čepková, Ph.D. (členka). Výbor schválil, aby v e-mailu členům, ve kterém budou informováni o vyhlášení voleb způsobu návrhu kandidátů a následné volby byl uveden odkaz na složení současného Výboru a Revizní komise na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 14. Výbor schválil žádosti o nové členství MUDr. Michaely Jiřičkové z Jilemnice.
 15. Data dalších schůzí výboru
  - 11. 1. 2021 v 15,00 v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze;
  - 15. 3. 2022 v 15,00 v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze;
  - 12. 5. 2022 v rámci Postgraduálního hradeckého kurzu.

Zapsal, 11. 11. 2021
Jan Jiskra