Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2022)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 15. 3. 2022
Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2022)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Vlček, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Čáp
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal, Weiss

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 15. 3. 2022.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 11. 1. 2022.
 3. Prof. Kršek informoval o přípravách Hradeckého postgraduálního kurzu 2022.
 4. Prof. Kršek informoval o konání Slovenských endokrinologických dnů ve dnech 20. - 22. 10. 2022 v Horném Smokovci, Vysoké Tatry.
 5. Prof. Kršek informoval o přípravách Endokrinologických dnů 2023 v Olomouci.
 6. Výbor schválil následující přednášky do bloku ČES na XXIX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP v Kongresovém centru v Praze, 6. - 9. 11. 2022:
  prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.: Sekundární hypertenze; doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.: Hypokortikalismus; doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.: Diferenciální  diagnostika hyperkalcémii.
 7. Doc. Šnajderová informovala o schůzce Pracovní skupiny pro péči o jedince s poruchou pohlavní identity v dětství a dospívání dne 1. 3. 2022. Výbor pověřil zástupce ČES v této pracovní skupině, aby požádali zástupce sexuologické společnosti o vypracování návrhu na uvolnění preskripce přípravků s estrogeny a dalších souvisejících přípravků pro sexuology. Tento návrh následně podpoří ČES ČLS JEP.
 8. Prof. Kršek informoval o konferenci ISE Endocrinology Practice v roce 2023. Výbor doporučil, aby ČES neusilovala o konání této konference v ČR.
 9. Výbor vyhlásil soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2021 podle pravidel na webových stránkách ČES. Termín pro doručení návrhů je do 30. 4. 2022. Výbor schválil, že rozhodným datem pro zařazení do soutěže bude první zveřejnění publikace, a to buď on-line („ahead of print“) nebo v tištěné podobě. Dále výbor schválil, že vyhlášení soutěže se od příštího roku posune na leden s termínem pro doručení návrhů do konce února. 
 10. Výbor pověřil Pracovní skupinu pro management endokrinní orbitopatie o aktualizaci doporučeného postupu s ohledem na možnost zvážit léčbu mycofenolatem v léčbě 1. linie u aktivní střední až těžké endokrinní orbitopatie v kombinaci s i.v. glukokortikoidy.
 11. Výbor schválil pracovní cestu prof. Hány na schůzi UEMS v Lisabonu 6. - 8. 5. 2022.
 12. Doc. Gabalec navrhl úpravu pravidel pro zjednodušení volby do výboru a revizní komise ČES ČLS. Pravidla budou zveřejněna v příštím zápise a znovu před příštími volbami.
 13. Výbor pověřil dr. Krčmu a prim. Dvořákovou přípravou návrhu nového kódu pro vykázání edukace pacienta s endokrinním onemocněním a návrhem nového kódu pro vykázání péče o pacienta s více a/nebo komplikovanými endokrinními chorobami, oba pod odborností 104.
 14. Doc. Ježková informovala o aktualizaci e-mailových adres ČES a zveřejnění kontaktů na ambulantní endokrinology na webu ČES.
 15. Výbor schválil umístění následujícího upozornění na webové stránky ČES: „Česká endokrinologická společnost ČLS JEP není poskytovatelem zdravotních služeb, nezajišťuje termíny vyšetření ani neposkytuje konzultace zdravotního stavu. Omlouváme se, ale na e-maily s žádostmi o tyto služby nemůžeme odpovídat. Prosím obraťte se na svého praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovnu, kteří Vám doporučí další postup. Seznam center ambulantní  endokrinologické péče je uveden na našich stránkách. Děkujeme za pochopení.“
 16. Členové výboru diskutovali o platnosti akreditace oborů (situace, kdy proběhla stáž, ale pracoviště nemělo v té době akreditaci pro daný obor, protože vzdělávací programy byly vydávány se zpožděním několika měsíců až let, ale lékaři již mohli být do těchto oborů zařazeni). Protože se tato problematika týká všech oborů, doporučil výbor, aby předseda prof. Kršek informoval o této situaci předsedu ČLS JEP prof. Svačinu. Další kroky by měly být jednotné jménem ČLS JEP.
 17. Výbor ČES ČLS JEP schválil dar ve výši 141 000,- Kč na podporu Ukrajině převedením na účet organizace Člověk v tísni.
 18. Výbor schválil přijetí následujících nových členů ČES ČLE JEP: MUDr. Alexandra Pánková, VFN, Praha, MUDr. Jiří Kubena, Nemocnice Havlíčkův Brod.
 19. Výbor určil následující data dalších schůzí:
  - 12. 5. 2022 v rámci Postgraduálního hradeckého kurzu
  - 13. 9. 2022 
  - 15. 11. 2022
 20. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno

Praha 17. 3. 2022, zapsal Jan Jiskra

Soubory ke stažení