Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2023)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 27. 1. 2023
Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2023)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Vlček, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Gabalec
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr. Stejskal, Weiss
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): -

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 17. 1. 2023.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 15. 11. 2022.
 3. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2023 v Olomouci.
  Programový výbor se sejde po schůzi výboru ČES 21. 3. 2022. Složení Programového výboru bude schváleno per rollam.
 4. Výbor po hlasování udělil Cenu prof. Schreibera za rok 2022 doc. Límanové. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 29 411,- Kč,-
 5. Výbor ČES ČLS JEP považuje případné požadavky zdravotních pojišťoven podmiňovat nasmlouvání kódů pro UZ 09135, 09137, 09139 a 09141 pro obor 104 - Endokrinologie schválením Radiologickou společností ČLS JEP za neoprávněné, protože jde o univerzální mezioborové výkony.
 6. Členové výboru rozhodli, že na předávání cen za nejlepší publikace na Endokrinologických dnech bude nově vyhrazen čas po Charvátově přednášce. Ostatní ceny budou nadále předávány na začátku společenského večera.
 7. Doc. Jiskra informoval o ukončení a předběžných výsledcích projektu „Časný záchyt tyreopatií v těhotenství“, který byl realizován v letech 2018-2022 ve spolupráci s ÚZIS, a který testoval proveditelnost zavedení univerzálního screeningu tyreopatií v graviditě do praxe v podmínkách ČR. Členové výboru následně diskutovali o potenciálních pozitivních a negativních dopadech univerzálního screeningu. Někteří členové výboru poukázali na nedostatek randomizovaných studií a někteří vyjádřili obavu z nebezpečí dalšího snížení dostupnosti péče o akutní endokrinologické pacienty po zavedení screeningu z důvodu potřeby přednostního vyšetření těhotných žen s mírnými laboratorními odchylkami s nejistým klinickým významem. Proti tomu doc. Jiskra mimo jiné prezentoval, že dle dostupných dat má v současnosti v ČR nejméně 45 % těhotných žen laboratorní tyreoidální testy v graviditě stejně provedeny na základně platných doporučení o screeningu u rizikových žen na základě anamnestických údajů, na kterém je mezinárodní shoda. Tento „cílený screening“ může zátěž endokrinologických ordinací paradoxně zvyšovat více než standardizovaný screening plošný, který je založený na optimálních cut-offs vyšetřovaných parametrů (záchyt v cíleném screeningu se nekryje s laboratorně závažnými tyreoidálními dysfunkcemi, které často unikají, zatímco je vysoký záchyt mírných odchylek malého klinického významu, které ale vyžadují endokrinologickou péči). „Cílený screening“ je také zcela závislý na ochotě a schopnosti pátrat po anamnestických datech. V následném hlasování devět členů výboru hlasovalo pro další pokračování úsilí ČES ČLS JEP o zavedení univerzálního screeningu a 5 členů bylo proti. Konkrétní metodika screeningu (laboratorní parametry, cut-offs pro pozitivní výsledek, cut-offs pro zahájení terapie apod.) bude předmětem další diskuze na základě modelů, které budou ve spolupráci s ÚZIS připraveny.
 8. MUDr. Krčma informoval, že ČES ČLS JEP podala návrh na zavedení nového výkonu či signálního kódu za účelem plné úhrady péče o ženu s pozitivním tyreoidálním screeningem v graviditě. V přípravě jsou návrhy na další kódy „cílená edukace pacientů léčených substitucí glukokortikoidy a dalšími hormony při vícečetné hormonální insuficienci“ a „zhodnocení komplexního hormonálního profilu u vícečetných endokrinopatií a pooperačních stavů“.
 9. Výbor schválil zvýšení částky cestovních grantů ČES, a to ve výši 5000,- Kč na domácí a 30 000,- kč na zahraniční konferenci a maximálně 1x v kalendářním roce pro 1 žadatele. Ostatní podmínky zůstávají stejné.
 10. Členové výboru diskutovali o návrhu doc. Bendlové, aby ceny za publikace nesly - kromě „Ceny prof Marka“ - i jména dalších významných českých endokrinologů. Členové výboru si do příští schůze připraví konkrétní návrhy.
 11. Prof. Hána informoval o jednání firmy AV Medical se SÚKL o zahájení výroby perorálního testosteron undekanoátu v ČR. Výbor následně vyjádřil plnou podporu této aktivity, protože absence p.o. přípravku s testosteronem představuje pro některé pacienty významný zdravotní problém.
 12. Doc. Šnajderová požádala členy výboru o vyjádření k event. k obnovení tradičního „Jarního endokrinologického sympozia“. Výbor pověřil doc. Šnajderovou, aby do příští schůze zjistila možnosti a podmínky potenciálního sponzoringu a bude o event. obnovení dále jednat.
 13. Na podnět MUDr. Krčmy výbor diskutoval o úhradě gelových přípravků s testosteronem a přípravků s aktivní formou D3 (Alpha D3, Alfakalcidiol a Rocaltrol 0,5). Na žádost o stanovení další zvýšené úhrady transdermálních přípravků s testosteronem, resp. zahájení revize, datovanou 16. 9. 2022, neobdržela ČES ČLS JEP dosud odpověď. Doc. Jiskra a MUDr. Krčma do příští schůze zjistí podrobnosti, případně bude žádost znovu podána.
 14. Z důvodu četných dotazů veřejnosti a medií požádal Státní úřad pro jadernou bezpečnost požádal výbor ČES ČLS JEP o vyjádření k jodové profylaxi v případě úniku radiace. Výbor připravil krátké stanovisko, které bude umístěno na webové stránky ČES ČLS JEP.
 15. MUDr. Kosák informoval o případném pokračování Specifického léčebného programu přípravku Cynomel tbl. Podrobnější informace obdrží členové výboru na příští chůzi.
 16. Změny členské základny:
  Výbor schválil následující žádosti o nová členství: MUDr. Mária Rašková, Ph.D., 3. Interní klinika VFN Praha, MUDr. Pavla Dospělová, FN Hradec Králové.
  Výbor schválil zrušení členství následujícím členům, kteří nehradí příspěvky 2 a více let: MUDr. Marek Honka, MUDr. Marie Škorpilová, MUDr. Pavlína Zajícová.
  Výbor schválil pokračování členství následujícím členům za podmínky bezodkladné úhrady dlužné částky: MUDr. Pavel Fiala, MUDr. Olga Magnová.
  Výbor schválil snížení příspěvků po dobu rodičovské dovolené na 100, Kč po dobu 1 roku MUDr. Barboře Pavlíkové.
 17. Data dalších schůzí výboru určil výbor následovně:
  - 21. 3. 2023 od 15:00 (po schůzi bude následovat schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2023)
  - 9. 5. 2023 od 15:00 (po schůzi bude následovat schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2023)
  - 12. 9. 2023 (po schůzi bude následovat schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2023)

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 18. 1. 2023