Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2023)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 21. 3. 2023
Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2023)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Hána sr., Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr. Stejskal,
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Weiss

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 21. 3. 2023.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 27. 1. 2023.
 3. Výbor schválil následující zvýšení registračního poplatku na endokrinologické dny:
  - členové ČES/SES do 30. 6. 2200,- CZK, po 30. 6. 3500,- CZK;
  - nečlenové ČES/SES do 30. 6. 2500,- CZK, po 30. 6. 4000,- CZK.
 4. Výbor v tajném hlasování udělil následující ceny „prof. Marka za publikace 2022“:
  - v kategorii monografie: Hainer Vojtěch a kolektiv. Základy klinické obezitologie. 3. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2022, stran 519
  - v kategorii nejlepší publikace v časopise autora bez ohledu na věk: Jiskra J, Horáček J, Špitálníková S, Paleček J, Límanová Z, Krátký J, Springer D, Žabková K, Vítková H. Thyroid nodules and thyroid cancer in women with positive thyroid screening in pregnancy: a double-centric, retrospective, cohort study. Eur Thyroid J. 2022 Feb 28;11(2):e210011.
  - v kategorii nejlepší publikace v časopise autora do 35 let: Šimková M, Kolátorová L, Drašar P, Vítků J. An LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 32 steroids in human plasma. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2022 Jun 30;1201-1202:123294.
 5. Výbor schválil následující změny názvů cen ČES ČLS JEP za publikace:
  - cena ČES ČLS JEP za nejlepší monografii;
  - cena prof. Marka za nejlepší publikaci v časopise autora bez ohledu na věk;
  - cena prof. Stárky za nejlepší publikaci v časopise autora do 35 let.
 6. Výbor navrhl do soutěže ČSL JEP o ceny za nejlepší publikace za rok 2022 práci Jiskra J, Horáček J, Špitálníková S, Paleček J, Límanová Z, Krátký J, Springer D, Žabková K, Vítková H. Thyroid nodules and thyroid cancer in women with positive thyroid screening in pregnancy: a double-centric, retrospective, cohort study. Eur Thyroid J. 2022 Feb 28;11(2):e210011. Návrh na bude zaslán do 31. 3. 2023 na sekretariát ČLS JEP.
 7. Výbor schválil žádosti o cestovní grant na ECE MUDr. Žabkové a MUDr. Brutvanovi z 3. interní kliniky VFN.
 8. Výbor schválil doplnění následující podmínky do pravidel pro přidělování cestovních grantů ČES ČLS JEP takto: Žadatel prohlašuje, že požádal o cestovní grant organizátora kongresu, pokud splňuje podmínky pro přidělení. V případě, že žadateli bude cestovní grant organizátorem kongresu poskytnut, přidělí žadateli ČES ČLS JEP cestovní grant pouze na částku, která nebude pokryta z grantu organizátora kongresu.
 9. Výbor schválil návrh algoritmu univerzálního screeningu tyreopatií v graviditě pro další jednání (Komise MZ ČR pro přípravu programu časného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství a jednání na odboru regulace cen a úhrad). Výbor pověřil doc. Jiskru přípravou návrhu společného stanoviska výborů ČES, ČGPS a CSKB ke screeningu.
 10. MUDr. Kosák informoval o pokračování SLP pro přípravek Cynomel. Výbor většinově odsouhlasil pokračování SLP.
 11. Výbor pověřil doc. Bendlovou a doc. Jiskru přípravou a realizací zveřejnění ocenění ČES ČLS JEP na webových stránkách.
 12. Členové výboru většinově schválili novelizaci doporučeného postupu pro všeobecné praktické lékaře „Management tyreopatií v ordinaci všeobecného praktického lékaře, Novelizace 2023“. Doc. Ježková a MUDr. Stejskal navrhli připravit stručnou verzi doporučeného postupu, který se bude týkat zejména rozdělení kompetencí managementu tyreopatií mezi všeobecné praktické lékaře, ambulantní endokrinology a specializovaná centra, což výbor podpořil.
 13. Výbor schválil informační materiály pro pacienty s diabetes insipidus a prolaktinomy.
 14. Výbor podpořil návrhy na nové kódy v odbornosti endokrinologie: péče o gravidní ženu s pozitivním výsledkem tyreoidálního screeningu, edukace pacienta s endokrinním onemocněním, multihormonální profil, a výhledově sklerotizace tyreoidálních cystických uzlů alkoholem.
 15. Výbor schválil podporu žádosti společnosti Sdružená ambulantní péče Pardubice s.r.o., zastoupené jednatelkou MUDr. Mgr. Sylvií Špitálníkovou, Ph.D., o výkon denzitometrie.
 16. Výbor schválil následující žádosti o nová členství:
  MUDr. Lenka Karbanová, Oblastní nemocnice Kolín
  MUDr. Markéta Kotzurová, MN Ostrava
  MUDr. Kamila Kocourková, Nemocnice České Budějovice, a.s.
  MUDr. David Koupý, FNUSA, 2. IK, Brno
  MUDr. Klára Ondrušová, MN Ostrava
 17. Výbor schválil zrušení členství následujícím členům:
  MUDr. Josef Ivánek
  MUDr. Hana Vrbová, úmrtí
 18. Výbor schválil snížení příspěvků po dobu rodičovské dovolené na 100,-Kč, po dobu 1 roku MUDr. Elišce Svobodové
 19. Data dalších schůzí výboru určil výbor následovně:
  - 9. 5. 2023 od 15:00 (po schůzi bude následovat schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2023)
  - 5. 9. 2023 od 15:00 (po schůzi bude následovat schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2023)

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 26. 3. 2023