Pravidla soutěže ČES ČLS JEP o ceny za nejlepší publikace

Cena ČES ČLS JEP za nejlepší monografii, cena prof. Marka za nejlepší publikaci v časopise autora bez ohledu na věk, cena prof. Stárky za nejlepší publikaci v časopise autora do 35 let.
Pravidla soutěže ČES ČLS JEP o ceny za nejlepší publikace

Kategorie:

  • knižní publikace spojená s odměnou 20 000,– Kč;
  • původní práce nebo přehledné články v časopisech (v této kategorii budou vyhlášeny dvě vítězné publikace v podkategorii prvního autora bez ohledu na věk a podkategorii prvního autora do 35 let včetně, každá spojená s odměnou 20 000,- kč).

Podmínky:

  • uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci);
  • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace;
  • práce primárně vznikla (vznikly) na pracovišti v České republice, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti;
  • rozhodným datem pro zařazení do soutěže bude první zveřejnění publikace, bez ohledu na to, bylo-li první zveřejnění on-line ("ahead of print") nebo v tištěné podobě
  • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky.

Způsob hodnocení:

  1. Členové výboru tajným hlasováním určí nejlepší publikaci ze všech (bez ohledu na věk);
  2. Členové výboru tajným hlasováním určí nejlepší publikaci prvního autora do 35 let (pokud by šlo o stejnou publikaci jako v bodě 1, vyberou ji z ostatních publikací prvních autorů do 35 let).

Z hlasování v každé z kategorií (knižní publikace a publikace v časopisech) budou vyloučeni ti členové výboru, kteří jsou v dané kategorii uvedeni jako autoři/spoluautoři některé z hodnocených publikací.

Ačkoliv impact faktor bude klíčovým kritériem pro hodnocení kvality publikací, budou hodnotitelé přihlížet i k jiným faktorům, jako jsou charakter a zaměření časopisu, charakter práce (původní práce/přehledný článek), originalita a aktuálnost tématu apod.

Návrhy posílejte elektronicky na e-mailovou adresu: jan.jiskra@lf1.cuni.cz

K e-mailu přiložte full-texty publikací ve formátu PDF. Knižní publikace, které jsou jen v tištěné podobě, doručte na adresu: Jan Jiskra, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 (po ukončení soutěže Vám budou vráceny).

Termín pro doručení návrhů je vždy do konce ledna následujícího roku.

Soubory ke stažení