Zápis ze schůze Výboru ČES (říjen 2023)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v Clarion Congress Hotel, Olomouc 12. 10. 2023
Zápis ze schůze Výboru ČES (říjen 2023)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Šnajderová, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Lebl, Šumník, Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal, Weiss

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 12. 10. 2023.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 5. 9. 2023.
 3. Výbor nominoval MUDr. Simonu Šebelovou do Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů.
 4. Výbor schválil, aby FN Plzeň získala status centra pro management pacientů s akromegalií, včetně centrové preskripce přípravků s pegvisomantem a pasireotidem.
 5. Výbor schválil udělení ceny doc. Kopeckého za rok 2024 doc. MUDr. Ľudmile Košťálové, CSc. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 29 411 Kč,-
 6. Výbor schválil návrh na udělení Čestné medaile ČLS JEP prof. MUDr. Janu Čápovi, CSc.
 7. Výbor pověřil prim. Dvořákovou k dalším jednáním s plátci (VZP) ve věci opakovaného neuznání současného vykázání kódu 14220 (punkce štítné žlázy tenkou jehlou pod UZ kontrolou) a některého z kódů pro UZ štítné žlázy a krku ultrazvukem (09135, 09137 a 09139). Výbor souhlasí, aby prim. Dvořáková požádala o výklad právní oddělení ČLK.
 8. Výbor nesouhlasí s novým návrhem úhradové vyhlášky na rok 2024 z 10/2023 a doporučuje jeho přepracování. Hlavní body, které vyžadují revizi jsou:
  - opravit přepočet PURO tak, aby nedošlo k poklesu maximálních úhrad (podle nového návrhu vyhlášky z 10/2023 by došlo k poklesu minimálně o 2 % oproti; původní verzi vyhlášky z 9/2023);
  - zachovat stejnou hodnotu bodu pro všechny odbornosti, minimum by mělo být 1,08 Kč za bod;
  - zachovat stávající bonifikaci za příjímání nových pacientů a celoživotní vzdělávání;
  - navýšit limit pro preskripci pro rok 2024 na 130 % roku 2022.
 9. Data dalších schůzí výboru určil výbor následovně:
  - 9. 1. 2024 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  - 12. 3. 2024 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  - 23. 5. 2024 v rámci Hradeckého postgraduálního kurzu.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 18. 10. 2023