Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2024)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 9. 1. 2024
Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2024)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec,
Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Vlček
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Zelinka
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal, Weiss
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): -

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 9. 1. 2023.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 12. 10. 2023.
 3. Výbor schválil pracovní skupinu pro organizaci kongresů pořádaných ČES ČLS JEP ve složení (bez titulů podle abecedy) Čáp, Gabalec, Krčma, Kršek, Šumník.
 4. Výboru schválil stanovisko české endokrinologické společnosti k indikaci vyšetření PSA.
 5. Výbor doporučil přijmout nabídku pořádat schůzí výboru 10. 9. 2024 na MZ ČR za účasti ministra zdravotnictví. Témata k diskuzi s ministrem:
  - návrh na vypsání rezidenčních míst pro celé specializační vzdělávání Endokrinologie a diabetologie;
  - podpora MZ při jednání s plátci o zefektivnění úhrad endokrinologické péče a podpora nových výkonů/kódů (multihormonální profil, bonifikace u pacientů s několika endokrinními chorobami, navýšení limitů úhrady za nového pacienta, mini-invazivní výkony apod.);
  - problematika současného vykazování kódů pro UZ a FNAB.
 6. Prof. Hána informoval o proběhlém prvním termínu evropské atestace z endokrinologie (EBEEDM exam) v 11/2023.
 7. Výbor schválil úhradu cestovních nákladů prof. Hány na schůzi UEMS Board of
  Endocrinology ve dnech 24. - 26. 5. 2024.
 8. Výbor schválil pokračování Specifického léčebného programu pro LHRH Ferring (0,1mg gonadorelin acetát).
 9. Výbor diskutoval problematiku center vysoce specializované péče pro vzácná endokrinologická onemocnění.
 10. Výbor neshledal potřebu vyjadřovat se k žádosti České vakcinologické společnosti ČLS JEP o podporu očkování u specialistů – endokrinologů.
 11. Výbor nominoval doc. Ježkovou do ESE Education Committee
 12. Změny členské základny:
  Výbor schválil následující nové členy ČES ČLS JEP:
  - MUDr. Martina Jambrikovičová, Nemocnice Znojmo
  - MUDr. Petra Široká, diabetologie MNUL, Ústí nad Labem
  - MUDr. Adam Celer, 1. IK FN Plzeň
  - MUDr. Renata Kirchhofová, Krajská nemocnice Liberec a.s.
  - MUDr. Petra Karnosová, II. Interní klinika, FN Plzeň
  - MUDr. Anne Shenali Amaratunga, Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
  - MUDr. Marie Schwarzbacherová, Endokrinologický ústav Praha
  - MUDr. Tereza Foglarová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika
  - MUDr. Jan Kožík, ENDOMEDICAL s.r.o., Zlín
  - Bc. Anežka Varausová, Endokrinologický ústav, Praha
  - MUDr. Matěj Bronec, Ústřední vojenská nemocnice - Interní klinika 1. LF UK

  Výbor schválil zrušení členství následujících členů ČES ČLS JEP:
  - MUDr. Jitka Přinosilová (nezaplacené příspěvky)
  - MUDr. Vlasta Richterová (nezaplacené příspěvky)
  - Ing. Markéta Šimková (na vlastní žádost)
  - MUDr. Jana Heresová (úmrtí)
  - MUDr.Jarmila Hrušková (nezaplacené příspěvky)

  Výbor schválil snížení příspěvků na 100,- Kč po dobu 1 roku z důvodu rodičovské dovolené u následujících členů ČES ČLS JEP:
  - MUDr. Eva Koláčková
  - MUDr. Jitka Čtvrtníčková
 13. Data dalších schůzí výboru:
  - 26. 3. 2024 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  - 23. 5. 2024 v rámci Hradeckého postgraduálního kurzu.
  - 10. 9. 2024 za účasti ministra zdravotnictví ČR – bude upřesněno

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 17. 1. 2024