Stanovy SAE

čl.1

Základní ustanovení

 1. Sdružení ambulantních endokrinologů /dále jen SAE/ je dobrovolné sdružení endokrinologů; pracujících v nestátních nelůžkových zdravotnických zařízeních.
 2. SAE je zájmové, odborné, politicky nezávislé sdružení.
 3. Sdružení sídlí na adrese: bude upřesněno v příštích týdnech

čl.2

Cíle a úkoly SAE

 1. Poslání SAE je prosazovat optimální odborné a ekonomické podmínky pro poskytováni ambulantních endokrinologických služeb. Při této činnosti přihlíží na zájmy a potřeby pacientů.
 2. SAE zastupuje své členy na dohadovacích řízeních a dalších jednáních se zdravotními pojišt'ovnami, Ministerstvem zdravotnictví ČR, odbornými společnostmi a jinými sdruženími či zdravotnickými zařízeními.
 3. Při řešení odborných problémů bude SAE spolupracovat s výborem Endokrinologické společnosti či jinými odbornými sdruženími.
 4. Stanovy SAE žádným způsobem neomezují právo člena SAE jednat s výše zmíněnými institucemi při řešení individualních problémů.

čl.3

Členství v SAE

 1. Členem SAE se může  stát každý endokrinolog vlastnící licenci z endokrinologie, který pracuje v nestátním nelůžkovém zařízení . Tento endokrinolog musí mít vlastní IČZ a vlastní IČO. Zaměstnanec nestátního zdravotnického zařízení doloží písemný souhlas svého statutárního zástupce.
 2. Každý člen SAE má právo být volen do výboru SAE, být členem komisí a pracovních týmů. Má právo být informován o všech akcích a činnostech SAE.
 3. Každý člen je povinen platit členské příspěvky, dodržovat stanovy a podílet se na činnosti SAE.
 4. Členství zaniká úmrtím člena, písemným prohlášením o vystoupení a nezaplacením členského příspěvku v daném kalendářním roce.

čl.4

Valné shromáždění

 1. Nejvyšším orgánem SAE je Valné shromáždéní (dále VS), které může být řádné nebo mimořádné.
  Řádné VS se koná 1 x za rok, svolává jej předseda na základě rozhodnutí výboru SAE. Předseda svolává Valné shromáždění i v případě, že o to požádá 1/3 členské základny nebo revizní komise. V případě nepřítomnosti předsedy svolává VS výbor SAE.
 2. Úkoly VS
  1. stanoví hlavní cíle činnosti SAE
  2. schvaluje zprávu o činnosti za období od posledního VS
  3. schvaluje zprávu pokladníka a předsedy revizní komise 
  4. usnáší se o výši členských příspěvků
  5. volí členy výboru SAE, revizní komise a pokladníka
  6. usnáší se na změnách stanov, případně na zrušení SAE.
 3. Usnesení VS jsou platná, pokud je vysloven souhlas nadpoloviční většinou přítomných členů SAE.
 4. Každý člen obdrží zápis z VS včetně kopie prezenční listiny. Zápisy jsou podepisovány předsedou výboru SAE a předsedou revizní komise.

čl.5

Výbor SAE

Tento orgán řídí SAE mezi jednotlivými VS. Jeho členové jsou voleni a odvoláváni VS.

 1. Hlavní úkoly výboru SAE:
  1. přijímá nové členy
  2. navrhuje řešení sporů v rámci SAE
  3. volí a odvolává předsedu a pokladníka
  4. realizuje a koordinuje jednání se zdravotními pojišt'ovnami, ministerstvy a jinými institucemi
  5. rozhoduje o vydání plných mocí k jednání za SAE
 2. Schůze výboru je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny.
 3. Výbor SAE může přijmout usnesení vyjímečně i v době mimo schůze. K přijetí takového usnesení je nutný písemný souhlas členů výboru SAE. O návrhu usnesení musí být informování všichni členové výboru. Jinak i v tomto případě platí zásady uvedené v bodě č.2 čl.5.
 4. Zápisy o jednání výboru SAE jsou zasílány celé členské základně.

č1.6

Předseda SAE

 1. Statutáním orgánem je předseda, který je volen a odvoláván výborem SAE.

čl.7

Pokladník SAE

 1. Pokladník odpovídá členům SAE za spravování běžného účtu , eviduje členské příspěvky a jiné příjmy, provádí platby z běžného účtu dle rozhodnutí VS nebo výboru SAE. Disponuje podpisovým právem k běžnému účtu.
 2. Pokladník je volen a odvoláván výborem SAE. Je povinen nejméně 1 x za rok předat kopie výpisů z běžného účtu předsedovi a revizní komisi spolu s průběžnou zprávou o hospodaření. Na každém VS podává zprávu o hospodaření. Je povinen umožnit předsedovi a revizní komisi nahlédnout do účetních dokladů, pokud je o to požádán.

čl.8

Revizní komise

 1. Revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem SAE, je trojčlenná, je volena VS.
 2. Revizní komise kontroluje práci pokladníka, činnosti všech funkcionářů a zástupců SAE, která souvisí s jejich zastupováním SAE na jednáních.
 3. Revizní komise podává zprávu o své činností nejméně 1 x ročně na VS.

V případě zjištění významných nedostatků má předseda revizní komise právo požádat o svolání mimořádného VS nebo zasedání výboru SAE. Tomuto požadavku musí předseda či výbor SAE vyhovět do 30 dnů

čl.9

Hmotná základna

 1. Hmotnou základnu SAE tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti a dary.
 2. Dohled nad hospodařením vykonává revizní komise.

čl.10

Zastupování SAE a podepisování za SAE

 1. Statutárním orgánem SAE je jeho předseda, který může pověřit jiného člena zastupovat SAE na základě rozhodnutí výboru SAE.
 2. Plná moc k zastupování SAE může být udělena také nečlenovi SAE, v takovém případě je nutný souhlas všech členů výboru SAE.
 3. Podpisové právo k běžnému účtu má pokladník a předseda SAE, neurčí-li výbor SAE či VS jinak.
 4. Způsob podepisování - předseda či jiná pověřená osoba připojí svůj podpis k napsanému, otištěnému či vytištěnému názvu sdružení.

čl. 11

Předávání informací

 1. Členové SAE mají právo na úplné a nezkreslené informace o činnosti výboru SAE, který informuje o své činnosti průběžně formou písemných sdělení.
 2. Zástupce SAE na jednáních podává písemnou zprávu předsedovi výboru SAE nejpozději do 14 dní.

čl.12

Volby orgánů SAE

 1. Volební období všech orgánů SAE je dvouleté. Volba předsedy a pokladníka probíhá na prvním zasedání výboru SAE. Předseda, pokladník a předseda revizní komise musí být zvolen nejpozději do 14 dní po VS.
 2. Všechny volby, kromě předsedy výboru SAE, probíhají veřejným hlasováním.
 3. Předseda SAE a členové revizní komise mohou být voleni nejvýše na dvě po sobě následující volební období.

čl.13

Závěrečná ustanovení

 1. Změny stanov SAE nebo rozhodnutí o ukončení činnosti SAE může být provedeno jen souhlasem alespoň 2/3 přítomných členů na VS.
 2. O majetku SAE rozhoduje VS
 3. Stanovy SAE nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra.