2019

Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2019)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 5. 3. 2019

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss

Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Marek, Šumník

Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová, Stejskal

Omluvení členové revizní komise: Kodedová

 

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 5. 3. 2019.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 8. 1.
 3. Kršek připomněl členům výboru úmrtí prof. Branislava Licharduse. Výbor připraví kondolenční dopis.
 4. Kršek a prof. Čáp informovali o přípravách Endokrinologických dnů Olomouci 2019.
 5. Výbor určil přednášky do endokrinologického bloku na XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP v Kongresovém centru v Praze 17. – 20.  listopadu 2019, který bude na téma tyreoidální uzly: 1) Ultrazvuková stratifikace rizika a indikace k biopsii (Jiskra), Další postup u tyreoidálních uzlů – indikace k operaci vs. sledování (Krátký), Přínos molekulárně genetického vyšetření v předoperační diagnostice (řečník z EÚ bude upřesněn).
 6. Šnajderová informovala o přípravách Jarního endokrinologického sympozia 2019 v Liblicích.
 7. Límanová a doc. Jiskra informovali o Mezioborovém semináři Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství, který se koná ve středu 13. 3. 2019, 13:00 – 19:00 hodin, v Lékařském domě, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.
 8. Jako kandidáty na cenu Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP významným osobnostem české lékařské vědy a zdravotnictví výbor předběžně navrhl prof. Marka a prof. Stárku. Konečná nominace za ČES ČLS JEP bude ještě upřesněna, termín pro zaslání návrhů je 31. březen 2019.
 9. Šnajderová informovala o žádosti o správné uvedení odborností s právem preskripce přípravku u Diphereline 3 a 11.25 mg na stránkách SUKL.
 10. Výbor schválil cestovní granty MUDr. Hany Jandíkové a Mgr. Moniky Šrámkové na ECE 2019 v Lyonu za podmínek uvedených na stránkách ČES ČLS JEP, k nimž mimo jiné patří i potvrzení o přijetí sdělení.
 11. Dvořáková informovala, že připomínky ČES ČLS JEP z července 2018 k návrhu vyhlášky o vzdělávacích programech nebyly brány v úvahu. Prim. Dvořáková a doc. Bendlová připraví odvolací dopis.
 12. Výbor plně podporuje stanovisko SAS k návrhu reformy primární péče. Doc. Jiskra připraví podpůrné stanovisko.
 13. Výbor schválil přijetí nových členů: MUDr. Barbora Havlínová, IV. interní klinika FN Hradec Králové, MUDr. Eliška Mošnerová, IV. interní klinika FN Hradec Králové, MUDr. Jiří Hájek, Jablonec nad Nisou, MUDr. Lorina Mihaliová, FN Motol.
 14. Výbor schválil následující logo ČES ČLS JEP:
 15. Výbor schválil data dalších schůzí výboru:

- 14. 5. 2019 v 15:00 00 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2019, následovaná schůzí výboru ČES ČLS v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;

- 3. 9. 2019 v 15:00 00 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2019, následovaná schůzí výboru ČES ČLS v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;

- 12. 11. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

 1. 3. 2019 Zapsal Jan Jiskra