2017

Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2017)

Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 9. 5. 2017

Přítomní členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Kršek, Lebl, Vrbíková, Šnajderová, Vlček Omluvení členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Hána, Marek, Novák, Weiss, Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal Omluvení členové revizní komise: Límanová

Schůzi Výboru ČES ČLS JEP (dále Výbor) vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 9. 5. 28. 2017.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 28. 2. 2017.
 3. Doc. Šnajderová informovala o přípravě Specifického léčebného programu hCG, přípravek Chorapur 1500 a 5000 IU firmy Ferring. Výbor vypracuje plán Specifického léčebného programu a odhad počtu spotřebovaných balení jednotlivých preparátů za rok.
 4. Prof. Kršek informoval, že „European Congress of Endocrinology“ by se mohl konat v ČR pravděpodobně v roce 2020.
 5. Výbor schválil prof. Lebla jako kontaktní osobu ČES pro jednání s ICOSEP – International Coalition of Organizations Supporting Endocrine Patients.
 6. Doc. Šnajderová informovala o přípravách Jarního endokrinologického sympozia v Darovanském dvoře, 26. – 27. 5. 2017.
 7. Prof. Kršek informoval o přednáškovém večeru Spolku lékařů českých v Bratislavě, 16.10. 2017, kam Výbor nominuje 3 řečníky (prof. Krška, jednoho řečníka určí Endokrinologický ústav a jednoho 3. interní klinika 1. LF UK a VFN), délka každé přednášky 15–20 minut.
 8. Doc. Jiskra informoval o formátu elektronických voleb do Výboru a Revizní komise. Členové ČES ČLS JEP budou e-mailem vyzváni, aby posílali elektronicky e-mailem návrhy kandidátů zvlášť do Výboru a zvlášť do Revizní komise. Počet navrhovaných kandidátů do obou orgánů nesmí být nijak omezený, kandidáti do obou orgánů se mohou překrývat. Kdo bude zvolen do obou orgánů, může si vybrat a na uvolněné místo v druhém z orgánů se posunuje další kandidát. V druhé fázi se budou elektronicky z těchto oddělených kandidátek volit členové Výboru a Revizní komise. Výbor elektronický průběh voleb schválil.
 9. Prof. Hána rozeslal členům Výboru zprávu ze zasedání výboru UEMS (30th General Assembly of the Monospecialist Section of Endocrinology of the UEMS), Corfu, 28. – 29. dubna 2017 (viz příloha č. 1).
 10. Doc. Jiskra rozeslal členům Výboru zápis z plenární schůze Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv (viz příloha č. 2).
 11. Výbor schválil žádost MUDr. Vítků z Endokrinolo­gického ústavu o cestovní grant ČES ČLS JEP na uhrazení registračního poplatku na kongres o kapalinové chromatografii HPLC 2017, v Praze ve dnech 18.–22. června 2017 (http://www.hplc2017-prague.org/).
 12. Výbor považuje za vhodné, aby součástí zkušebních otázkách k atestaci „Všeobecného praktického lékaře“ bylo více otázek z endokrinologie. Výbor požádá doc. Límanovou, aby vyzvala zástupce praktických lékařů k diskuzi o této problematice.
 13. Doc. Límanová rozeslala členům výboru informace o problematice soudních znalců v oboru endokrinologie (viz příloha č. 3).
 14. Doc. Jiskra informoval o specifickém léčebném programu pms-Testosterone cps. (testosteron undecanoat), výrobce Procaps SA Kolumbie (předkladatel AV Medical Consulting s.r.o., Ostrava-Poruba), který by měl být k dispozici v průběhu května 2017, očekávaná cena 953,26 Kč za balení na měsíc, úhrada bude nejdříve od 1. 6. 17.
 15. Výbor požádal doc. Vrbíkovou, aby podala novou žádost o Specifický léčebný program pro Cynomel (dosavadní končí 31. 10. 2017). Odhadovaný počet balení na rok je 3500.
 16. Návrh prof. Petráška na vytvoření pamětní „Charvátovy“ medaile ČES ČLS JEP byl po diskuzi per rollam schválen. Konkrétní podoba a výrobce budou upřesněny na podzimní schůzi výboru. Prof. Kršek a doc. Jiskra vypracují písemnou odpověď prof. Petráškovi.
 17. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP požádali MUDr. Iva Blažková (Znojmo), MUDr. Kateřina Himmelová (Ostrava), MUDr. Josef Kult (Karlovy Vary), MUDr. Jitka Síkorová (Plzeň), MUDr. Tomáš Brutvan (Praha), MUDr. Marie Kovářová (Nové Město na Moravě), což Výbor schválil.
 18. Prof. Kršek navrhl, aby ČES ČLS JEP udělovala cenu pro významné osobnosti dospělé endokrinologie podobně, jako uděluje cenu doc. Kopeckého pro významné osobnosti pedi­atrické endokrinologie, což Výbor schválil. Obě ceny se budou udělovat střídavě 1× za dva roky. První cena prof. Schreibera bude udělena za rok 2018.
 19. Výbor schválil, aby vyzvaní řečníci na Endokrinologických dnech 2017 v Praze byli osvobozeni od placení registračního poplatku.
 20. Prof. Čáp informoval o schůzi zástupců odborných společností o interním kmeni.
 21. Výbor jednal o postgraduálním kurzu v endokrinologii v Hradci Králové 2018 a schválil, že pořadatelem zůstane Galén sympozion.
 22. Data dalších chůzí výboru: 5. 9. 2017 od 14:00 schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2017 následovaná od 15:00 schůzí Výboru ČES; 19. – 21. 10. 2017 schůze v rámci 40. Endokrino­logických dnů, Hotel Pyramida, Praha; 14. 11. 2017.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Zapsal Jan Jiskra