2019

Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2019)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 14. 5. 2019

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Šumník, Vlček, Vrbíková, Weiss Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Hána, Šnajderová Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 14. 5. 2019.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 5. 3. 2019.
 3. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o přípravách Endokrinologických dnů v Olomouci 2019. Termín pro odeslání abstrakt je 30. červen 2019.
 4. Do endokrinologického bloku Kongresu klinické biochemie na konferenci v Plzni, 24. 9. 2019 výbor schválil následující řečníky a přednášky: Kršek M: Dynamické testy v endokrinologii, diagnostika hypo- a hyperkortizolismu, Springer D: Nové metody stanovení hormonů a jejich začlenění do rutinní praxe, Pikner R: Problémy laboratorních technik u kalciofosfátového metabolismu, Jiskra J: Diferenciální diagnostika hyponatrémie z pohledu klinika.
 5. 11. ročník týdne štítné žlázy (http://www.tydenstitnezlazy.cz/…%BEl%C3%A1zy) proběhne 25. – 31. 5. 2019 a zaměří se na tyreopatie v graviditě. Tisková konference, které se zúčastní MUDr. Špitálníková, MUDr. Šimjak a doc. Jiskra, s tématy „Jak ovlivňují poruchy štítné žlázy těhotenství a vývoj plodu?“ a „Proč kontrolujeme správnou funkci štítné žlázy jen u třetiny těhotných?“ bude 23. 5. 2019. Odbornými garanty jsou ČES ČLS JEP a ÚZIS.
 6. Výbor schválil odměnu ve výši 5000,– Kč doc. Vrbíkové a MUDr. Stejskalovi za organizaci, přípravu a překlady dokumentů v Specifickém léčebném programu pro Cynomel.
 7. Výbor schválil cestovní granty na ECE 2019 v Lyonu pro MUDr. Jakubíkovou (IKEM), MUDr. Havlínovou (FNHK) a MUDr. Hánu (3. interní klinika 1. LF UK a VFN).
 8. Výbor odhlasoval vítěze soutěže ČES ČLS JEP o nejlepší publikace v roce 2018.
 • v kategorii autorů do 35 let cenu spojenou s odměnou 5000,– Kč získala práce Schovánek J, Cibíčková L, Karhanová M, Kovářová D, Fryšák Z, Karásek D. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH GRAVES ORBITOPATHY TREATED BY PULSES OF METHYLPREDNISOLONE, WITH A FOCUS ON ADVERSE EVENTS. Endocr Pract. 2018 Jul;24(7):652–657, IF 3,805
 • v kategorii autorů bez ohledu cenu spojenou s odměnou 5000,– Kč získala práce Klammt J, Neumann D, Gevers EF, Andrew SF, Schwartz ID, Rockstroh D, Colombo R, Sanchez MA, Vokurkova D, Kowalczyk J, Metherell LA, Rosenfeld RG, Pfäffle R, Dattani MT, Dauber A, Hwa V. Dominant-negative STAT5B mutations cause growth hormone insensitivity with short stature and mild immune dysregulation. Nat Commun. 2018 May 29;9(1):2105.
 • v kategorii monografie cenu spojenou s odměnou 10 000,– cenu získala práce kniha Lebl J, Doušová T, Haberlová J, Havlovicová M, Kotalová R, Macek M ml., Potužníková K, Roženková K, Šedivá A, Šumník Z, Zemková D: Vzácná onemocnění u dětí, Motolské pediatrické semináře 2, Galén, 2018, 109 stran.

9. Výbor schválil úpravu pravidel pro udělování cen za nejlepší publikace ČES ČLS JEP takto: • uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci); • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace; • práce primárně vznikla na pracovišti v České republice, nebo na jejím vzniku mělo pracoviště v České republice významný podíl, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti; žádající autor v publikaci uvádí na prvním místě příslušnost k pracovišti v České republice; • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky. Při splnění těchto podmínek rozhodnou o vítězné publikaci členové výboru hlasováním.

10. Výbor schválil prof. Čápa a MUDr. Stejskala jako zástupce ČES ČLS JEP do komise pro výběrové řízení na přednostu 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které se bude konat dne 18. 6. ve 13:30 v budově Děkanátu 1. LF UK Praha.

11. Výbor schválil prof. Krškovi úhradu cestovného na ECE v Lyonu (nocleh 21. – 22. 5. 2019, cesta zpět do Prahy a místní transport), kde za ČES ČLS JEP zúčastní závěrečného ceremoniálu, jehož součástí bude pozvání účastníků na ECE v Praze 2020.

12. Výbor schválil následující nové členy: Ing. Markéta Šimková, 1994, Endokrinologický ústav MUDr. Radka Tichá, 1975, Příbram (Milan Kvapil s.r.o.) MUDr. Judita Klímová, 1990, III. interní klinika VFN MUDr. Eva Papežová, 1983, Interní gastroenterologická klinika FN Brno MUDr. Zuzana Solanová, 1977, Praha, IKEM MUDr. Barbora Olšakovská, 1991, Interní odd. Nemocnice Nový Jičín MUDr. Hana Tauchenová (žádá o opětovné přijetí, před tím vyloučena pro neplacení příspěvků)

13. Data dalších schůzí výboru

 • 3. 9. 2019 v 15:00 00 schůze výboru ČES ČLS následovaná schůzí Programového výboru Endokrinologických dnů 2019 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 10. 10. 2019 ve 12:00 v rámci Endokrinologických dnů v Olomouci;
 • 12. 11. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

20. 5. 2019 Zapsal Jan Jiskra