2022

Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2022)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Datum konání: 12. 5. 2022
Způsob konání: prezenčně, zasedací místnost SM, Univerzita Hradec Králové

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Lebl, Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal, Weiss

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 12. 5. 2022.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 15. 3. 2022.
 3. Výbor v tajném hlasováním určil vítězné publikace v soutěži o cenu ČES ČLS JEP v oboru endokrinologie v roce 2021.
  V kategorii autorů „bez ohledu na věk“ zvítězila publikace Peková B, Sýkorová V, Mastníková K, Václaviková E, Moravcová J, Vlček P, Laštůvka P, Taudy M, Katra R, Bavor P, Kodetová D, Chovanec M, Drozenová J, Astl J, Hrabal P, Včelák J, Bendlová B. NTRK Fusion Genes in Thyroid Carcinomas: Clinicopathological Characteristics and Their Impacts on Prognosis. Cancers (Basel). 2021 Apr 16;13(8):1932.
  V kategorii autorů „do 35 let“ zvítězila publikace Schovánek J, Krupka M, Cibíčková L, Karhanová M, Reddy S, Kučerová V, Fryšák Z, Karásek D. Adipocytokines in Graves' orbitopathy and the effect of high-dose corticosteroids. Adipocyte. 2021, Dec;10(1):456-462.
  V kategorii „monografíe“ nebyla do soutěže žádná publikace přihlášena.
 4. Výbor odhlasoval následující pravidla voleb do výboru a revizní komise ČES ČLS JEP:
  a) Volby budou probíhat výhradně elektronicky a budou jednokolové.
  b) O termínu voleb budou členové ČES ČLS JEP informování e-mailem a budou vyzváni k vyslovení případného nesouhlasu s uvedením na kandidátní listině. Neučiní-li tak, je předpokládán souhlas s kandidaturou.
  d) Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby bude zaslána na aktuální email každého člena ČES ČLS JEP prostřednictvím systému pro elektronické volby z emailu: noreply@greception.com 
  e) Každý člen ČES ČLS JEP obdrží abecedně řazený seznam všech členů mimo těch, kteří vysloví aktivně nesouhlas (kandidátní listinu). Z tohoto seznamu zvolí nejvýše 15 kandidátů do výboru a nejvýše 3 kandidáty do revizní komise.
  e) Řádný člen může být zvolen do výboru i do revizní komise. Bude-li zvolen do obou, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat.
  f) Členové volební komise se kandidatury vzdávají.
  g) Výsledky voleb budou zveřejněny co nejdříve, nejpozději ve lhůtě 14 dnů, stanovené volebním řádem ČLS JEP.
 5. Výbor schválil rozeslání pozvánky na seminář Sexuologické společnosti ČLS JEP „Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících“ všem členům ČES ČLS JEP. Seminář se koná 13.10.2022 v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2, 1. patro, místnost 281.
 6. Výbor pověřil MUDr. Krčmu vypracováním návrhu na změnu způsobu úhrady přípravků s testosteronem.
 7. Prof. Hána informoval o zasedání UEMS. Nejvíce byla diskutována otázka Evropské zkoušky/písemného testu z endokrinologie, diabetologie, metabolických onemocnění. V současnosti je v plánu vytvoření takové zkoušky na základě spolupráce UEMS a Evropské endokrinologické společnosti. Vybírá se poskytovatel technického prostředí pro danou zkoušku, který by měl zajistit i legislativní rozměr zkoušky. Z hlediska UEMS sekce je potřeba připravit soubor otázek, které musí mít kromě kvalitního obsahu podloženého daty i jednotnou strukturu, společná základní pravidla a být srozumitelné v rámci celé Evropské unie. Jedná se o náročný proces tvorby otázek. Během schůze proběhla instruktáž. Prof. Hána přislíbil spoluúčast na tvorbě multiple choice testů s 5 odpověďmi, z nichž jedna je nejsprávnější. Jsou vítány podněty či spoluúčast od kohokoliv z endokrinologů. Tvorba otázek a správných odpovědí bude komplikovaná vzhledem k mnoha okolnostem a rozdílným podmínkám v různých státech Evropy. Vlastní zkouška pak bude probíhat online a bude obsahovat 200 otázek během 2x3 hodin. První termín se předpokládá v druhé polovině 2023. Dále proběhlo jednání o CME/CPD. Prof. Perild představil aktualizovaný přehled předatestační přípravy a CME v různých zemích v rámci UEMS. Prof. Jannini a prof. Zilaitiene prezentovali výsledky pracovní skupiny pro Sexuální medicínu a připravili doporučení, co by mělo být součástí přípravy v endokrinologii. Prof. Zabuliene informovala o pracovní skupině pro Adolescentní medicínu a jejich doporučení pro zařazení do přípravy v endokrinologii. Dále byly účastníci informováni, že byla uznána sekce Rare diseases and NET (Dr. Vassalo), která zasahuje do řady specializací (47 členů z 27
  sekcí). Příští zasedání bude 2. - 4. 6. 2023 ve Vilniusu.
 8. Výbor schválil prof. Krškovi úhradu výdajů na místní dopravu během zasedání ESE v rámci ECE v Miláně 21. - 24. 5. 2022. Výbor schválil žádost MUDr. Jarmily Jirkovské o snížení členských příspěvků na 100,- Kč po dobu rodičovské dovolené.
 9. Výbor schválil následující nové členy ČE ČLS JEP:
  MUDr. Zuzana Fedáková, Diameda, Hradec Králové
  MUDr. Hana Novotná, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
  Ing. Markéta Šimková, Endokrinologický ústav, Praha
  MUDr. Martina Hanovcová, Městská nemocnice Ostrava
  MUDr. Vlastimil Novák, Ph.D., FN Olomouc
  Prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., FN Olomouc
  MUDr. Petra Šťastná, FN u sv. Anny v Brně
  MUDr. Andrej Doubek, FN u sv. Anny v Brně
  MUDr. Mária Janská, Nemocnice Stod, a.s.
  MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D., 3. Interní klinika VFN
  MUDr. Barbora Černá, Karlovarská krajská nemocnice
 10. Výbor určil následující data dalších schůzí:
  - 13. 9. 2022
  - 15. 11. 2022
 11. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Praha 24. 5. 2022, zapsal Jan Jiskra

Soubory ke stažení