2023

Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2023)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 9. 5. 2023

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Lebl, Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Weiss

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 9. 5. 2023.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 21. 3. 2023.
 3. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o přípravách Endokrinologických dnů 2023 v Olomouci.
 4. Doc. Jiskra informoval členy výboru o jednání Komise MZ pro přípravu programu časného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství. Výbor podpořil návrh, aby ženy se záchytem hypotyreózy v rámci tohoto programu mohli kromě ordinací s odborností 104 (Endokrinologie) převzít do péče i ordinace s odborností 103 (Diabetologie), které mají specializovanou způsobilost v oboru Endokrinologie, nebo ordinace s odborností 103 (Diabetologie), které specializovanou způsobilost v oboru Endokrinologie nemají, ale doloží svoji „způsobilost“ absolvováním speciálního kurzu.
 5. Doc. Ježková a MUDr. Stejskal informovali o jednáních o spolupráci s všeobecnými praktickými lékaři (VPL) při péči o nekomplikované tyreopatie. Členové výboru
  většinově vyjádřili ochotu podpořit VPL při jednáních o vzniku nového dispenzárního kódu pro VPL pro tyto případy. Konkrétní podmínky budou předmětem dalších návrhů a jednání.
 6. Výbor považuje za oprávněné při punkci štítné žlázy tenkou jehlou pod UZ kontrolou vykazovat paralelně kód 14220 (vlastní punkce navigovaná UZ) a jeden z kódů pro UZ [09139 (UZ 3 orgánů) nebo 09137 (UZ 2 orgánů) nebo 09135 (UZ 1 orgánu)], protože jde o dvě různé procedury a UZ navigace punkce spojená s UZ vyšetřením konkrétního uzlu nenahrazuje komplexní vyšetření okolního parenchymu obou laloků štítné žlázy, regionálních lymf. uzlin, příštítných tělísek, event. dalších orgánů a tkání na krku. Prim. MUDr. Dvořáková a doc. Jiskra, připraví oficiální stanovisko, které bude zveřejněno na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 7. MUDr. Krčma a prim. MUDr. Dvořáková informovali o definitivní podobě návrhů na nové kódy (edukace pacienta s endokrinním onemocněním a vyšetření multihormonálního profilu), které budou podány v nejbližším možném termínu.
 8. Výbor většinově schválil udělení cestovního grantu na kongres ECE do Istanbulu v květnu 2023 MUDr. Havlínové z FN Hradec Králové dle podmínek ČES ČLS JEP.
 9. Výbor schválil následující žádosti o nová členství: MUDr. Iva Schejbalová, INTENDIA klinika s.r.o., Chrudim Mgr. Aneta Kodytková, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
 10. Výbor schválil snížení příspěvků po dobu rodičovské dovolené na 100,-Kč, po dobu 1 roku pro následující členky:
  - MUDr. Martina Hanovcová
  - MUDr. Dominika Kloučková
  - MUDr. Marie Krejčí
 11. Data dalších schůzí výboru určil výbor následovně:
  - 5. 9. 2023 od 15:00 v knihovně III. interní klinicky 1. LF UK a VFN v Praze (po schůzi bude následovat schůze Programového výboru Endokrinologických dnů 2023)
  - 12. 10. 2023 v 12:00 v rámci Endokrinologických dnů v Olomouci
  - 9. 1. 2024 v knihovně III. interní klinicky 1. LF UK a VFN v Praze

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 10. 5. 2023