2018

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2018)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konaných v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 9. 1. 2018

Odstupující výbor: Přítomni (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Marek, Šnajderová, Weiss Omluveni (bez titulů dle abecedy): Vlček, Vrbíková, Zamrazil Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Nově zvolený výbor: Přítomni (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Marek, Šnajderová, Šumník, Weiss Omluveni (bez titulů dle abecedy): Vlček, Vrbíková Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůze odstupujícího výboru ČES ČLS JEP: Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 8. 1. 2018.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 14. 11. 2017.
 3. Prof. Čáp informoval o přípravách Postgraduálního endokrinologického kurzu v Hradci Králové 2018. Výbor ČES ČLS JEP schválil programový výbor (předseda prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., členové doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., MUDr. Miroslav Cvejn, prim. MUDr. Marcela Dvořáková, PhD., prof. MUDr. Václav Hána, CSc., doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD., MUDr. Dagmar Kodedová, prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc., prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Richard Stejskal, doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD., prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D., MUDr. Vladimír Weiss, CSc.) a lokální organizační výbor (MUDr. Jitka Čepková, MUDr. Filip Gabalec, PhD., prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. a MUDr. Joannis Svilias) a schválil úpravu registračního poplatku na částky 2000,– Kč pro členy ČES, 2500,– Kč pro nečleny ČES, 800,– Kč pro doprovod a 1000,– Kč pro jednodenní registraci.
 4. Již v minulosti výborem schválená Cena prof. Schreibera za rok 2017 spojená s finanční odměnou 25 000,– Kč (odpovídá částce 29 411,– Kč hrubého) bude slavnostně předána na Postgraduálním endokrinologickém kurzu v Hradci Králové.
 5. Výbor prostřednictvím doc. Límanové požádá medailérku o vytvoření dvou návrhů pamětní „Charvátovy“ medaile ČES ČLS JEP:
 • 1. varianta:
 • – na jedné straně bude podobizna č. 1 a text „prof. Josef Charvát, 1897–1984“;
 • – na druhé straně logo ČES ČLS JEP;
 • – průměr 8 cm, materiál bronz;
 • 2. varianta: – na jedné straně bude podobizna č. 1 a text „Josef Charvát, 1897–1984“;
 • – na druhé straně pouze „Česká endokrinologická společnost ČLS JEP“;
 • – průměr 8 cm, materiál bronz.

6. Na základě řádně podané přihlášky výbor hlasováním per rollam ve dnech 29.-30. 11. 2017 schválil přijetí MUDr. Zdeňka Nováka, CSc. za člena České endokrinologické společnosti ČLS JEP a jeho doplnění do seznamu členů pro volbu kandidátů do výboru a revizní komise ČES ČLS JEP. 7. Výbor požádal, aby v budoucnu byli o případných dlužných částkách na příspěvcích dlužníci a zástupci výboru ČES ČLS JEP (předseda a vědecký sekretář) informováni nejen poštou na uvedenou korespondenční adresu, ale rovněž e-mailem na platnou emailovou adresu. 8. Doc. Šnajderová informovala o žádosti Sexuologické společnosti ČLS JEP o spolupráci, týkající se dětí a dospívajících s genderovou dysforií. Výbor schválil, aby do pracovní skupiny byly za ČES ČLS JEP nominováni MUDr. Weiss a doc. Zapletalová. 9. Z diskuze o návrhu Vyhlášky o nástavbových oborech vyplynulo, že Výbor bude připomínkovat zejména zkrácení doby přípravy pro nástavbový obor „Dětská endokrinologie a diabetologie“ na 1 rok. 10. Výbor připraví návrh na reorganizaci způsobu připomínkování hodnotících zpráv a posudků SÚKLu. 11. O členství v ČES ČLS JEP požádali doc. MUDr. Karásek, MUDr. Gladišová a MUDr. Amadou, což výbor schválil.

Schůze nově zvoleného výboru: Schůzi vedl prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. Jediným bodem programu byla volba funkcionářů nově zvoleného výboru.

Výsledky volby a složení nového výboru ČES ČLS JEP: Předseda: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. místopředseda: prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. Místopředseda: doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. (zástupce pediatrických endokrinologů): Místopředseda: MUDr. Vladimír Weiss, CSc. (zástupce praktických endokrinologů): Vědecký sekretář: doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD. Pokladník: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. Členové podle abecedy: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. MUDr. Miroslav Cvejn MUDr. Marcela Dvořáková, PhD. prof. MUDr. Václav Hána, CSc. prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD. MUDr. Vladimír Weiss, CSc. doc. MUDr. Jana Vrbíková, PhD.

Složení revizní komise: Předseda: MUDr. Richard Stejskal Členky: MUDr. Dagmar Kodedová doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům odstupujícího a nově zvoleného výboru za účast na zasedání a za jejich dosavadní práci a poté bylo jednání ukončeno. Data dalších schůzí výboru:

 • 17. 4. 2018 v 15 hodin v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a následovat bude od 16 hodin schůze programového výboru Postgraduálního endokrinologického kurzu v Hradci Králové;
 • 31. 5. 2018 od 12 hodin během Postgraduálního endokrinologického kurzu v Hradci Králové.

Zapsal Jan Jiskra