2022

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2022)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 11. 1. 2022

Odstupující výbor:

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Čáp, Dvořáková, Hána, Ježková, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Vrbíková, Weiss
Omluveni (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Nově zvolený výbor:

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluveni (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal, Weiss

Schůze odstupujícího výboru ČES ČLS JEP:

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Výbor schválil program schůze dne 11. 1. 2022.
2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 9. 11. 2021.
3. Předseda prof. Kršek informoval o výsledku voleb do výboru a revizní komise ČES ČLS JEP na období 2022-2025.

Nově zvolenými členy výboru ČES ČLS JEP jsou (podle abecedy): doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., prof. MUDr. Václav Hána, CSc., doc. MUDr. Jana
Ježková, Ph.D., doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D., MUDr. Michal Krčma, Ph.D., prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., prof. MUDr.
Petr Vlček, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

Nově zvoleným členy revizní komise jsou (podle abecedy): MUDr. Václav Hána, Ph.D., MUDr. Richard Stejskal, MUDr. Vladimír Weiss, CSc.

4. Prof. Kršek slavnostně poděkoval odstupujícím členům výboru doc. Vrbíkové, MUDr. Novákovi a MUDr. Cvejnovi a odstupujícím členkám revizní komise doc. Límanové a MUDr. Kodedové.

Schůze nově zvoleného výboru:

Schůzi vedl prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Výbor tajným hlasováním zvolil funkcionáře nového výboru ČES ČLS JEP:

Předseda: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
1. místopředseda: prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Místopředseda: doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
(zástupce pediatrických endokrinologů)  
Vědecký sekretář: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Pokladník: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Předsedou revizní komise ČES ČLS JEP byl zvolen MUDr. Richard Stejskal.

2. Prof. Kršek informoval o Endokrinologických dnech 2023 v Olomouci.
3. Prof. Hána informoval o své účasti na plenární schůzi KLPK 16. 12. 2021. Hlavní zprávy z této schůze jsou následující:

a) Prof. Švihovec vyjádřil nespokojenost se spoluprací s odbornými společnostmi a zdůraznil, že bude potřeba ji vylepšit.
b) Hlavním bodem programu byla informace o změně zákona č. 48 o zdrav. pojištění od 1. 1. 2022 v oblasti úhrady léčivých přípravků. Změna zákona výrazně ovlivní i postup při stanovení úhrad zejména pro vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP) a Orphan přípravky. V poradním orgánu MZ pro stanovení úhrad má být 8 členů, včetně zástupců MZ, zdravotních  pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací. Nově budou účastníky řízení i odborné společnosti a pacientské organizace.
c) Prof. Švihovec bude i nadále posílat odborným společnostem Hodnotící zprávy, aby měly možno vyjádřit se ke svým preparátům.
d) Při nejasnostech v otázkách cenové a úhradové regulace je možné se obracet na ing. Vocelku ze SÚKLu, který tuto možnost nabídl ve své přednášce.
e) Nově není povinnost pravidelně provádět revize úhrad á 3-5 let.
f) Přehledné souhrny Hodnotících zpráv jsou k dispozici na stránkách SÚKLu.
g) Mění se rovněž proces projednávání úhrad léků na paragraf 16: je definováno, jaké preparáty sem spadají, nově může žádat o úhradu poskytovatel i pacient, při zamítnutí nastupuje systém správního řízení a jsou nově zřízeny Revizní komise zdravotních pojišťoven.

4. Na základě četných připomínek členů výboru k organizaci a pravidlům voleb do výboru a revizní komise se členové výboru shodli na potřebě změny pravidel pro nadcházející volby. Návrh na změnu pravidel připraví do příští schůze doc. Gabalec. Mezi návrhy na změny patří zejména: možnost volit na předem určený počet míst ve výboru zástupce ambulantních endokrinologů, stanovení limitu pro počet kandidátů (event. počet hlasů) postupujících do druhého kola volby, stanovení minimálního počtu navrhovaných/volených kandidátů v jednotlivých kolech, určit předem výši odměny pro členy volební komise, zpřehlednit a vyjasnit informační email o vyhlášení voleb, kde bude uvedeno, z jaké adresy bude rozeslán odkaz pro elektronickou volbu.
5. Výbor schválil odměnu pro členy volební komise ve výši 10 000,- Kč pro předsedu MUDr. Ivana Rašku a 5000,- Kč pro členy MUDr. Jitku Čepkovou a MUDr. Lukáše Plachého.
6. Doc. Ježková požádala výbor, aby rozhodl o způsobu aktualizace e-mailových adres členů ČES v souvislosti s plánovanou nabídkou zveřejnění kontaktů na ambulantní endokrinology na nových webových stránkách ČES. Výbor odsouhlasil rozeslání emailu všem členům ČES se žádostí o aktualizaci e-mailové adresy a s otázkou, zda si členové přejí zveřejnit kontakt na své endokrinologické ambulance na webových stránkách ČES. Text e-mailu připraví doc. Ježková v nejbližších dnech.
7. Výbor požádal MUDr. Krčmu, aby řídil agendu týkající se Hodnotících zpráv SÚKLu, které informativně posílá prof. Švihovec. V případě potřeby bude MUDr. Krčma tyto zprávy dále distribuovat členům výboru dle odbornosti k vyjádření a následně bude výbor informovat, zda je či není nutné zprávy připomínkovat.
8. Výbor požádal MUDr. Kosáka, aby za výbor převzal agendu spojenou se Specifickým léčebným programem pro Cynomel.
9. Doc. Šnajderová informovala o Specifickém léčebném programu pro Brevactid 1500 a LHRH, které probíhají dle plánu a o činnosti pracovní skupiny pro péči o jedince s poruchou pohlavní identity v dětství a dospívání.
10. Výbor schválil udělení ceny doc. Kopeckého RNDr. Daně Zemkové, CSc. za celoživotní práci a významný přínos k propojení klinické antropologie a dětské endokrinologie. Cena je spojena s odměnou ve výši 29 411,- Kč.

11. Výbor schválil následující nové členy:
MUDr. Alferi František
MUDr. Svobodová Lucie
MUDr. Řiháčková Blanka
MUDr. Foglarová Zuzana
MUDr. Drugda Jan
MUDr. Nasher Samir
MUDr. Pavlíková Barbora
MUDr. Rozvadovská Anita
MUDr. Puškášová Zuzana
MUDr. Halušková Eva

12. Data dalších schůzí výboru

  • 15. 3. 2022 v 15,00 v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze; poté bude následovat programových výbor Postgraduálního hradeckého kurzu 2022
  • 12. 5. 2022 v rámci Postgraduálního hradeckého kurzu.

13. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům odstupujícího a nově zvoleného výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Zapsal Jan Jiskra

Soubory ke stažení