2017

Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2017)

Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v hotelu Pyramida v Praze dne 14. 11. 2017

Přítomní členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Marek, Šnajderová, Vrbíková Omluvení členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Vlček, Weiss, Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi Výboru ČES ČLS JEP (dále Výbor) vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 14. 11. 2017.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 19. 10. 2017.
 3. Prof. Čáp informoval o přípravách Postgraduálního endokrinologického kurzu v Hradci Králové 2018. Výbor schválil znění dopisu firmám. Konečný termín pro doručení abstrakt bude 31. 3. 2018. Programový výbor bude ustaven na schůzi Výboru 9. 1. 2018.
 4. Výbor schválil proplacení výdajů MUDr. Roženkové na EndoBridge Early-Career Endocrinologists Session (ubytování 5193,52 Kč, letenky 8310,00 Kč, registrace 1972,07 Kč, celkem 15475,69 Kč).
 5. Výbor schválil udělení Ceny prof. Schreibera za rok 2017 prof. Markovi. Cena je spojena s finanční odměnou 25 000,– Kč (odpovídá částce 29 411 Kč,– hrubého).
 6. Prof. Kršek a doc. Jiskra informovali o Elektronických volbách do Výboru a Revizní komise (MK, JJ). Návrh kandidátů bude probíhat od 20.11. 2017 do 3.12.2018. Výbor schválil, aby v e-mailu členům, ve kterém budou informováni o způsobu návrhu kandidátů a následné volby byl uveden odkaz na složení současného Výboru a Revizní komise na webových stránkách ČES ČLS JEP. Výbor zvolil za členy volební komise MUDr. Ivana Rašku, PhD. (předseda), MUDr. Kláru Roženkovou, PhD. (členka) a MUDr. Jitku Čepkovou (členka).
 7. Prim. Dvořáková informovala o možnostech realizace pamětní „Charvátovy“ medaile ČES ČLS JEP. Již v minulosti Výbor schválil, že na jedné straně bude podobizna a jméno prof. Charváta a roky 1897–1984, na druhé straně logo a/nebo název ČES ČLS JEP. Velikost a další detaily medaile včetně zhotovitele budou určeni na některé z příštích schůzí Výboru.
 8. Prof. Kršek a doc. Jiskra navrhli reorganizaci způsobu připomínkování hodnotících zpráv a posudků pro SÚKL. Z následné diskuze vyplynulo, že způsob připomínkování bude muset určit Výbor již ve svém novém složení po volbách v 11–12/2017. Jedním z návrhů je, aby zástupci ČES ČLS JEP v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP určili ke každé zprávě osobu nebo pracovní skupinu, která bude odpovídat za analýzu zprávy a vypracování připomínek. Tyto osoby/pracovní skupiny by se při hodnocení zpráv střídaly.
 9. Doc. Límanová informovala o povědomí praktických lékařů a gynekologů o screeningu tyreopatií v graviditě. Z následné diskuze vyplynula nutnost obnovení jednání o screeningu se zástupci České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Jednou z možností je spojit screening gestačního diabetu v prvním trimestru se screeningem tyreopatií (o této možnosti/návrhu se nehlasovalo).
 10. Změny členské základny. O členství v ČES ČLS JEP požádali MUDr. Jitka Kuželová, MUDr. Radka Jedličková a MUDr. Lucie Lančová, což Výbor schválil.
 11. Další schůze Výboru bude 9. 1. 2018 v 15:00, po které bude následovat schůze programového výboru Postgraduálního endokrinologického kurzu v Hradci králové.
 12. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Zapsal Jan Jiskra