2019

Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2019)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 12. 11. 2019

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Vrbíková, Weiss

Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Hána, Vlček

Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová

Omluvení členové výboru revizní komise (bez titulů podle abecedy): Stejskal

 

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 12. 11. 2019.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 3. 9.
 3. Kršek slavnostně předal pamětní Charvátovu medaili prof. Petráškovi.
 4. Kršek a prof. Čáp informovali o proběhlých Endokrinologických dnech v Olomouci 2019.
 5. Kršek připomněl blok České endokrinologické společnosti na Kongresu ČIS, 19. 11. 2019, 14:30-15:30, v Kongresovém centru Praha (Ultrazvuková stratifikace rizika a indikace k biopsii J. Jiskra, Další postup u tyreoidálních uzlů – indikace k operaci vs. sledování, J. Krátký, Přínos molekulárně genetického vyšetření v předoperační diagnostice V. Sýkorová)
 6. Kršek informoval o přípravách ECE 2020.
 7. Výbor schválil hrazení cesty prof. Krška na zasedání ECAS-Milan Malpensa.
 8. Výbor schválil stanovisko k léčbě (1-84) rhPTH, které bude umístěno na webové stránky ČES ČLS JEP.
 9. Výběrového řízení pro obor endokrinologie a diabetologie - pouze endokrinologie- (úvazek 0,1, 4 hodiny týdně) pro území Soběslav se za ČES ČLS JEP zúčastní MUDr. Milan Míček. Navrhovatelem a současně přihlášeným uchazečem je DiaPodi care s.r.o., IČO: 08510792, osoba, která bude poskytovat zdravotní služby: MUDr. Lucie Chlupáčová. Jednání komise proběhne dne 18. 12. 2019 od 14.20 hodin na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, pracoviště v ul. B. Němcové, v přízemí, zasedací místnost č. 108.
 10. Výbor schválil udělení ceny doc. Kopeckého doc. MUDr. Martě Šnajderové, CSc. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 29 411,- Kč.
 11. Jiskra informoval o konání Mezioborového semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství (místo konání: Emauzské opatství (Refektář), Vyšehradská 320/49, Praha 2), datum a čas konání: 18. 3. 2020, 13:00 – 18:30 hod). Výbor schválil, aby pozvánka na seminář byla rozeslána členům ČES ČLS JEP e-mailem.
 12. Šnajderová informovala o průběhu klinického hodnocení FOG 2006 (Protektivní působení analogů gonadoliberinu na endokrinní a reprodukční funkci ovarií v průběhu protinádorové léčby u mladých dívek a žen ve fertilním období: projekt farmakologické ochrany gonád a ochrany reprodukčních funkcí). Studii dokončilo 23 dívek ze 3 center (FN Motol, FNKV a FN Hradec Králové).
 13. Výbor schválil pokračování Specifického léčebného programu pro Brevactid 5000 IU.
 14. Na základě výsledku voleb podle volebního řádu a stanov ČLS JEP se po zesnulém prof. Markovi stává členkou výboru as. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
 15. Jiskra informoval o konání semináře KLPK „Role odborných společností v procesu stanovování cen a úhrad léčiv“, 29.11. 2019 v Lékařském domě. Zástupce ČES ČLS JEP bude dodatečně upřesněn.
 16. Data dalších schůzí výboru

- 7. 1. 2020 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;

- 17. 3. 2020 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;

- 12. 5. 2020 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

 

20. 11. 2019       Zapsal Jan Jiskra