2022

Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2022)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 15. 11. 2022

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák,  Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Vlček, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Šumník
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Stejskal, Weiss
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr.

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 15. 11. 2022.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 13. 9. 2022.
 3. Prof Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2023 v Olomouci, které se uskuteční 12. - 14. 10. 2023.
 4. Výbor vyhlásil soutěž o ceny ČES ČLS JEP za nejlepší publikace v roce 2022, která nově ponese název „Cena prof. Marka za nejlepší publikace“. Termín pro doručení návrhů podle pravidel umístěných na stránkách ČES ČLS JEP je 31. 1. 2023. Výbor schválil, aby seznam vítězných publikací byl každý rok umístěn na webové stránky ČLS JEP. Dále výbor rozhodl, že cenu za vítězné publikace za rok 2021 předá Mgr. Bulanové a MUDr. Schovánkovi na Endokrinologických dnech 2023 v Olomouci.
 5. Výbor schválil prodloužení administrace webu ČES firmou DMP. Administrace probíhá za stávajících podmínek: 1750 Kč/měsíc= serverové zajištění + servis webu (990,- + 760,-), správa webu (vkládání novinek a akcí) - kumulativní rozsah prací na 2hod/měsíc, tzn. 2000 kč/měsíčně, překročí-li práce domluvený paušální rozsah, jsou tyto práce fakturovány 1000 Kč/hod (vše bez DPH).
 6. Výbor se shodl na nutnosti zlepšení spolupráce mezi endokrinology a praktickými lékaři, a to zejména na potřebě předávání nekomplikovaných, stabilizovaných endokrinologických pacientů do péče praktických lékařů, a nutnosti zajistit péči o akutní endokrinologické pacienty ze strany endokrinologů. Výbor ustanovil pracovní skupinu ve složení (bez titulů podle abecedy) Gabalec, Ježková, Jiskra, Kosák, Kršek, Stejskal, která do příští schůze výboru navrhne základní teze pro jednání se zástupci praktických lékařů a pojišťoven.
 7. MUDr. Krčma a MUDr. Dvořáková informovali o možnostech vykazování a bonifikací pod odborností endokrinologie. Připraví návrh registračních listů nových výkonů, a to zejména:
  1) cílená edukace pacientů léčených substitucí glukokortikoidy a dalšími hormony při vícečetné hormonální insuficienci,
  2) zhodnocení komplexního hormonálního profilu u vícečetných endokrinopatií a pooperačních stavů.
 8. Výbor schválil udělení ceny doc. Kopeckého za rok 2022 doc. Zapletalové. Cena je spojena finanční odměnou ve výši 29 411,- Kč.
 9. Cena prof. Schreibera za rok 2022 bude udělena na zasedání výboru v lednu 2023; do té doby připraví členové výboru své návrhy.
 10. Doc. Šnajderová informovala o projektu vzájemné spolupráce endokrinologa a sexuologa u adolescentů s nesouladem rodu a pohlaví.
 11. Výbor pověřil kolegy (bez titulů podle abecedy) Ježkovou, Kosáka, Krška a Zelinku vypracováním praktického doporučeného postup pro management hypokortikalismu.
 12. Výbor pověřil kolegy (bez titulů podle abecedy) Gabalce, Ježkovou a Kosáka vypracováním informačních materiálů pro pacienty o prolaktinomu, hypofyzární apoplexii a diabetes insipidus.
 13. Výbor pověřil doc. Bendlovu evidencí a administrativním zajištěním agendy týkající se udělovaných čestných členství a cen udělovaných ČES ČLS JEP.
 14. Změny členské základny, snížení příspěvků:
  Výbor schválil následující nové členy ČES ČLS JEP:
  - MUDr. Natália Marhefková, IKEM, Praha
  - MUDr. Alena Václavíková, NATALART, s.r.o., Plzeň
  - MUDr. Oksana Trompak, Frýdek Místek
  Ukončení členství na vlastní žádost: MUDr. Hana Nováková, k 31.12.2021
  Výbor schválil snížení příspěvků po dobu rodičovské dovolené: MUDr. Magdaléna Lukáčová, snížení příspěvku na 1 rok na 100,-Kč.
 15. Výbor určil následující data dalších schůzí:
  - 17. 1. 2023
  - 21. 3. 2023
  - 9. 5. 2023
 16. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra