2017

Zápis ze schůze Výboru ČES (říjen 2017)

Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v hotelu Pyramida v Praze dne 19.10. 2017

Přítomní členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Marek, Šnajderová, Vrbíková, Vlček, Weiss Omluvení členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi Výboru ČES ČLS JEP (dále Výbor) vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

  1. Výbor schválil program schůze dne 19.10. 2017.
  2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 5. 9. 2017.
  3. Výbor schválil udělení ceny doc Aloise Kopeckého za rok 2017 MUDr. Heleně Vávrové, která je spojená s odměnou 25 000,– Kč (odpovídá částce 29 411 Kč,– hrubého).
  4. Doc. Límanová informovala o možnostech návrhu realizace pamětní „Charvátovy“ medaile. Výbor se předběžně shodl, že na přední straně medaile bude podobizna prof. Charváta, event. jeho jméno, a na zadní straně název a/nebo logo ČES ČLS JEP.
  5. Doc. Vrbíková informovala, že specifický léčebný program pro Cynomel byl schválen na další 2 roky.
  6. Data dalších chůzí výboru:
  7. 11. 2017 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK, Praha
  8. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Zapsal Jan Jiskra