2017

Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2017)

Zápis ze schůze Výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 5. 9. 2017

Přítomní členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Marek, Vrbíková, Vlček, Weiss Omluvení členové Výboru (bez titulů dle abecedy): Šnajderová, Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi Výboru ČES ČLS JEP (dále Výbor) vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 5. 9. 2017.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 9. 5. 2017.
 3. Prof. Kršek a doc. Jiskra informovali o přípravě specifického léčebného programu hCG (preparát Chorapur 1500 a 5000 IU firmy). Žádost na SÚKL a Ministerstvo zdravotnictví bude odeslána v následujících týdnech.
 4. Prof. Kršek informoval, že European Congress of Endocrinology se bude v roce 2020 konat v Praze.
 5. Prof. Kršek a doc. Jiskra informovali o plánovaných volbách do Výboru a Revizní komise ČES ČLS JEP. Výbor již dříve schválil konání voleb elektronickou formou. Informace o elektronickém způsobu voleb bude zveřejněna na webových stránkách ČES ČLS JEP a na Endokrinologických dnech v Praze.
 6. Výbor hlasoval o cenách ČES ČLS JEP za nejlepší publikace v roce 2016:v kategorii „práce v časopise autora do 35 let“ zvítězila publikace Vítků J, Heráček J, Sosvorová L, Hampl R, Chlupáčová T, Hill M, Sobotka V, Bičíková M, Stárka L. Associations of bisphenol A and polychlorinated biphenyls with spermatogenesis and steroidogenesis in two biological fluids from men attending an infertility clinic. Environment International, 2016, 89–90(April-May): 166–173, IF = 5,929; v kategorii „práce v časopise autora bez ohledu na věk“ zvítězila publikace Jiskra J, Antošová M, Krátký J, Vítková H, Límanová Z, Marečková H, Potluková E. CXCR3, CCR5, and CRTH2 Chemokine Receptor Expression in Lymphocytes Infiltrating Thyroid Nodules with Coincident Hashimoto's Thy­roiditis Obtained by Fine Needle Aspiration Biopsy. J Immunol Res. 2016;2016:2743614. IF 3,276; a v kategorii „monografie“ kniha Lebl J, Al Taji E, Koloušková S, Průhová Š, Šnajderová M, Šumník Z: Dětská endokrinologie a diabetologie, Galén, 2016, 616 stran. Dle dříve odhlasovaných podmínek výbor schválil finanční odměnu 5000,– Kč v kategoriích „práce v časopise autora do 35 let“ a „práce v časopise autora bez ohledu na věk“ a 10 000,– Kč v kategorii „monografie“.
 7. Doc. Límanová informovala o plánovaném doplnění otázek z oboru endokrinologie do zkušebních otázek k atestaci „Všeobecného praktického lékaře“, což bude spojeno se zařazením 4hodinového edukačního bloku „Endokrinologie“ do předatestační přípravy praktických lékařů. Termíny kurzů jsou 18. 10. 2017 a 14. 11. 2017 v Praze v Hotelu ILF a 31. 10. 2017 v Olomouci. Témata přednášek jsou: hypotyreóza, hypertyreóza, struma, tyreoidální uzly a karcinomy, péče o pacienty po operaci štítné žlázy, nemoci štítné žlázy v graviditě, choroby nadledvin (incidentalomy, endokrinní hypertenze, Addisonova choroba), hypo- a hyperparatyreóza, hypo- a hyperfunkční syndromy hypofýzy a hypogonadismus.
 8. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o složení akreditační komise pro obor Endokrinologie a diabetologie. Členové Výboru se shodli, že zastoupení kompetentních endokrinologů je v akreditačních komisích nedostatečné. Prof. Kršek odeslal již před touto schůzí náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi dopis, kde požaduje nápravu. Výbor pověřil prof. Krška k osobnímu jednání s náměstkem ministra zdravotnictví v této věci.
 9. Prof. Hána a prof. Kršek informovali o současné situaci stran úhrady substitučních preparátů s androgeny (aktuální informace bude zveřejněna na webových stránkách ČES ČLS JEP).
 10. Doc. Vrbíková připravila novou žádost o SLP pro Cynomel (SLP končí 31. 10. 2017), která bude v nejbližších dnech odeslána na SÚKL a Ministerstvo zdravotnictví. Odhadovaný počet balení na rok je 3500.
 11. Výbor schválil, aby cena prof. Schreibera byla udělována každoročně – paralelně s cenou doc. Kopeckého. První cena první cena prof. Schreibera bude udělena v roce 2018.
 12. Výbor schválil vytvoření pamětní „Charvátovy“ medaile ČES ČLS JEP. Konkrétní podoba, výrobce a počet kusů budou upřesněny.
 13. Výbor schválil hrazení výdajů za cestu a ubytování pro účast dr. Roženkové na Endobridge 2017 z prostředků ČES do výše 15 000,– Kč.
 14. Výbor navrhl udělení Čestného členství ČLS JEP s osvobozením od placení členských příspěvků ČLS prof. Petra Broulíka a schválil udělení Čestného členství ČES ČLS JEP s osvobozením o placení členských příspěvku ČES pro doc. Felixe Votavu.
 15. Výbor schválil hrazení cestových výdajů prof. Krškovi na účast na meetingu ECAS (ESE Council of Affiliated Societies) 17. 11. – 18. 11. 2016.
 16. Doc. Bendlová informovala o změnách v programu ESE Basic Science Ambassadors. Evropská endokrinologická společnost se rozhodla tento program, který měl prostřednictvím národních ambasadorů podnítit větší zájem kliniků o základní endokrinologický výzkum v jednotlivých členských státech, ukončit a nahradit jej novým konceptem „Focus Area Networks“. Vznikající koncept vytýčil zatím tyto základní okruhy: 1) Nadledvina, neuroendokrinní nádory, kalcium, kost; 2) Diabetes, obezita a metabolismus; 3) Životní prostředí, společnost a vláda; 4) Interdisciplinární endokrinologie; 5) Hypofýza a neuroendokrino­logie; 6) Reprodukční endokrinologie a 7) Štítná žláza. Pro zájemce o aktivní účast v některé z těchto sítí, které by sdružovaly výzkumníky a kliniky v rámci Evropy, je uvedena kontaktní adresa: info@euro-endo.org. Aktuální informace budou vyvěšeny na stránkách ESE.
 17. Výbor schválil upřesnění sníženého registračního poplatku (400,– Kč) na Endokrinologické dny pro „studenty“. Nově se toto snížení bude týkat výhradně pregraduálních studentů lékařských fakult (mediků) a PhD. studentů s prezenční formou studia.
 18. Výbor schválil žádost MUDr. Markéty Weichetové a MUDr. Markéty Vaňkové o členství v ČES ČLS JEP.
 19. Data dalších chůzí výboru:
 20. 10. 2017 v 12:00 schůze v rámci 40. Endokrino­logických dnů, Hotel Pyramida, Praha 14. 11. 2017 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK, Praha
 21. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Zapsal Jan Jiskra