Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2023)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 5. 9. 2023

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Weiss

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 5. 9. 2023.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 9. 5. 2023.
 3. Výbor pokračoval v diskusi o nových pravidlech pro organizaci a tvorbu programu kongresů a kurzů ČES ČLS JEP, včetně způsobu nominace vyzvaných řečníků, úhrady cestovních výdajů apod. Prof. Kršek přislíbil připravit písemný koncept, který bude dále diskutován per rollam a na schůzi v 1/2024, a současně přislíbil požádat pokladníka prof. Vlčka o přehled hospodaření (přehled příjmů a výdajů) na příští schůzi ČES ČLS JEP v 1/2024.
 4. Členové výboru ČES ČLS JEP diskutovali otázku vykazování kódu 09141 („Izolované dopplerovské vyšetření cév jednoúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem) při vyšetření štítné žlázy ultrazvukem. Členové výboru se shodli, že u pacientů s tyreotoxikózou má dopplerovské vyšetření diferenciálně diagnostický význam a v těchto případech by mělo být pojišťovnami uhrazeno.
 5. Výbor ČES ČLS JEP se většinově shodl, že na základě současných doporučení lze považovat mini-invazivní výkony (termické ablace a sklerotizaci alkoholem) za alternativu chirurgického řešení u některých pacientů s tyreoidálními uzly. Výbor dále doporučil vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců různých specializací (endokrinologie, radiologie, ORL a chirurgie), která bude pokračovat v již započatém úsilí o zavedení těchto metod v ČR, včetně upřesnění indikací v souladu s platnými doporučeními ETA, a v jednáních o možnostech úhrady. Za ČES ČLS JEP schválil do té skupiny výbor doc. Jiskru a MUDr. Grimmichovou.
 6. Výbor schválil aktualizaci „Doporučení pro prevenci, časný záchyt a léčbu tyreopatií v těhotenství 2023“ a její zveřejnění na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 7. Výbor schválil stanovisko ČES ČLS JEP k lázeňské péči u pacientů s endokrinologickými chorobami (příloha č. 1), které vypracoval MUDr. Krčma, a jeho zveřejnění na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 8. Výbor schválil umístění odkazu na dokument „Management tyreopatií v ordinaci všeobecného praktického lékaře“ na webu Společnosti praktických lékařů ČLS JEP na webové stránky ČES ČLS JEP.
 9. Výbor schválil text “Adrenokortikální insuficience - informace o léčbě glukokortikoidy“ a jeho zveřejnění na webových stránkách ČLS JEP.
 10. Na základě požadavku SUKL schválil výbor ČLS JEP seznam kritických léků pro odbornost endokrinologie (příloha 2).
 11. Doc. Bendlová informovala o konání tradičního semináře ČLS JEP „Stárkův večer“ v Lékařském domě, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2, dne 6.5. v 17:00.
 12. Doc. Bendlová informovala o konání semináře „Algoritmus vyšetřován uzlů štítné žlázy – přínosy a limity“ dne 25.11. od 9:00 do 15:00 v Endokrinologickém ústavu, Národní 8, Praha 1 (Knihovna 1. patro). Pozvánka s programem a informace o způsobu registrace bude zveřejněna na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 13. Výbor schválil následující žádosti o nová členství:
  MUDr. Soňa Holešinská, FN Brno
  MUDr. Dagmar Kovářová, Ph.D. , III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
  MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D., Interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha
  MUDr. David Kunc, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
  MUDr. Martin Ratajský, EUC Klinika Zlín a.s., Chirurgie
  MUDr. prim. Jiří Soukup, Ph.D., Ústřední Vojenská Nemocnice Praha
  MUDr. Tereza Kučerová, Interní klinika FNKV Praha
 14. Data dalších schůzí výboru určil výbor následovně:
  - 12. 10. 2023 v 12:00 v rámci Endokrinologických dnů v Olomouci
  - 9. 1. 2024 v 15:00 v knihovně III. interní klinicky 1. LF UK a VFN v Praze
  - 12. 3. 2024 v 15:00 v knihovně III. interní klinicky 1. LF UK a VFN v Praze
  - 23. 5. 2024 v rámci Hradeckého postgraduálního kurzu.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 10. 5. 2023